WEB SİTESİ AYDINLATMA METNİ

Memo Global Marketing And Distribution Danışmanlık ve Ticaret Anonim Şirketi

Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma Metni

 

Değerli Müşterilerimiz ve Ziyaretçilerimiz,

Biz, Memo Global Marketing And Distribution Danışmanlık ve Ticaret Anonim Şirketi (“Memo Global” ya da Şirket”) olarak, kişisel hakların korunmasına ve özel hayatın gizliliğine önem veriyoruz ve saygı duyuyoruz.

Bu nedenle, her birinizin temel hak ve özgürlüklerini korumak amacıyla, yürürlükte olan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun (“KVKK”) ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine gereğince kişisel verilerinizin kullanımı ve korunmasına ilişkin haklarınız hakkında bilgilendirmek istiyoruz. Bu amaçla, sizlere bu “Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma Metni”ni (“Aydınlatma Metni”) hazırladık.

 

 1. Kişisel bilgilerinizden kim sorumludur?

KVKK uyarınca, Memo Global Marketing And Distribution Danışmanlık ve Ticaret Anonim Şirketi olarak, Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel bilgilerinizin aşağıda açıklandığı çerçevede; kaydedilmekte, saklanmakta, güncellenmekte, mevzuatın izin verdiği, işin/işlemin/hizmetin ifasını gerektirdiği durumlarda üçüncü kişilere açıklanabilmekte/devredilebilmekte, sınıflandırılabilmekte ve KVKK’ da sayılan şekillerde işlenebilmektedir.

 

 1. Kişisel Verilerin Toplanmasının, İşlenmesinin ve İşlenme Amaçlarının Kapsamını Nedir?

 

Kişisel verileriniz, Memo Global tarafından sağlanan hizmet ve Memo Global ticari faaliyetlerine bağlı olarak değişkenlik gösterebilmekle birlikte; otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, Memo Global birimleri ve ofisleri, internet sitesi, sosyal medya mecraları ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilecektir. Memo Global’ in sunduğu ürün ve hizmetlerden yararlanmanız süresince güncellenerek kişisel verileriniz işlenebilecektir.

Ayrıca, Memo Global hizmetlerini kullanmak amacıyla iletişim merkezimi aradığınızda veya internet sayfamızı ziyaret ettiğinizde, Memo Global’ in düzenlediği organizasyonlara katıldığınızda kişisel verileriniz işlenebilecektir.

 

Toplanan kişisel verileriniz, Memo Global tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması, Memo Global tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin sizlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi, Memo Global ve iştirakiyle iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini, Memo Global’ in ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması amaçlarıyla KVKK’ nın 5. ve 6. Maddeleri kapsamında  kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde işlenecektir.

 

 1. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabilecektir?

 

Tarafımızca toplanan kişisel verileriniz; Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması, Şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin sizlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi, Memo Global’ in iş ilişkisi içerisinde olduğu kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini, Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması ile amaçlarıyla iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, Şirket yetkililerine, hissedarlarımıza, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere, KVKK’ nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

 

Ayrıca, Memo Global dünyanın birçok yerinde faaliyet gösteren bir iştirak yapısı bünyesindedir. Memo Global’in faaliyet konusu kapsamında diğer ülkelerde bulunan iştiraklerle bağlantılı işleyişini sürdürmektedir. Memo Global’in faaliyetlerini istikrarlı ve verimli şekilde devam ettirebilmesi ve kaliteli, hızlı, güvenilir hizmet verebilmesi için özel nitelikli olanlar dahil kişisel veriler İsrail Devleti’nde bulunan merkez şirket Memo Global Marketing and Distribution Ltd’ye aktarılmakta ve orada hizmet sağlamayı mümkün kılan Memo Global’in MS SQL depolama sisteminde depolanıp, söz konusu Politika’da belirlenen ilkeler ve yasal düzenlemelere uygun şekilde ve sürede saklanmaktadır. Yasal süresinin tamamlanmasından sonra da işbu Politika’da belirlenen usullerle anonimleştirilmekte, imha edilmekte veya silinmektedir.

 

 1. Kişisel Verilerinize Nerelerden Ulaşabiliriz?

Kişisel verileriniz, Şirket Merkezimizin giriş-çıkış kayıt defterleri, elektronik araçlarla tutulan kayıtlar ve diğer iletişim kanallar aracılığıyla sözlü, yazılı veya elektronik ortamlarda toplanabilir.

 1. Kişisel Veri Sahibi’ nin Hakları Nelerdir?

Kişisel verilerinize ilişkin haklarınız KVKK 11. Madde ile koruma altına alınmıştır. Bu maddeye istinaden haklarınız şunlardır:

 1. a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

 1. d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 2. e) 7 nci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 3. f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 4. g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

haklarına sahipsiniz.

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi, işbu Aydınlatma Metni’ nde aşağıda düzenlenen yöntemlerle Şirketimize iletmeniz durumunda Şirketimiz talebin niteliğine göre talebi en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca bir ücret öngörülmesi halinde, Şirketimiz tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

KVKK’ nın 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle Şirketimize iletebilirsiniz. İyi günler dileriz.

 

 

*  Kişisel veri envanter çalışmasında değişiklik oldukça bu bilgilendirme güncellenecektir.

 

 

Saygılarımızla,

Memo Global Marketing And Distribution

Danışmanlık ve Ticaret Anonim Şirketi

 

 

 

 

Accessibility